មន្ទីរពិសោធន៍ បូមសឺរាុំង

  • LST01-1A

    LST01-1A

    ស្នប់សឺរាុំងរុញឆានែលតែមួយអាចប្រើសម្រាប់ចរាចរពីរផ្លូវ។សាកសមសម្រាប់លំហូរតូច ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ការបញ្ជូនបន្ត